Bartłomiej Misiniec - strona autorska

A+ R A-

Prawda historii, prawda autora

Email Drukuj PDF

Cho? historia Proximusa i Krotosa zosta?a wymy?lona przez autora, to dzieje si? w ?ci?le okre?lonym czasie historycznym, ktry przypad? na rz?dy cezarw dynastii julijskiej w I wieku po Chrystusie. Cezar Klaudiusz i jego adoptowany syn Neron, cesarzowa Agryppina, prefekt kohort pretoria?skich Afraniusz Burrus czy wreszcie legat Wespazjan - wszystkie te postaci z rzymskiej serii Bart?omieja Misi?ca istnia?y naprawd?.

Kanwa powie?ci osnuta jest wok? wydarze?, jakie faktycznie mia?y miejsce, cho? co zrozumia?e znacznie urozmaicone zosta?y przez fantazj? autora. I tak rozbudowa portu w Ostii w opisywanym czasie by?a faktem, cho? ju? nieopatrzna omy?ka urz?dnikw cezara, na skutek ktrej trzy manipu?y z Luny (dzisiejszej Karrary) wymaszerowa?y, by pilnowa? tam porz?dku, jest zmy?lona.

Trybun Pelagiusz to posta? fikcyjna, cho? za panowania Klaudiusza wyprawa rzymskich wojsk na podbj Brytanii rzeczywi?cie mia?a miejsce i wielu ?o?nierzy mog?o w podobny sposb odznaczy? si? w boju i zdoby? wieniec m?stwa. Cezar ten faktycznie zmar? otruty grzybami, a jego pierworodny syn Brytanik zgin?? w sposb bardzo zbli?ony do przedstawionego na ?amach "Centuriona...".

Za to ataki pirackiej armii na porty imperium nie maj? poparcia w ?rd?ach. Nie odnotowano ?adnych sygna?w, ktre mog?yby sugerowa?, ?e za rz?dw Nerona istnia?o rwnie powa?ne zagro?enie ze strony korsarzy.

Dramatyczny w?tek Juliusza Montanusa wspomniany w "Pretorianinie" - cho? autor umie?ci? go nieco wcze?niej, ni? wydarzy? si? w rzeczywisto?ci - zosta? szczeg?owo opisany przez rzymskich historykw Tacyta i Swetoniusza. Podobnie jak pijackie burdy Nerona, ktry noc? w przebraniu niewolnika sia? postrach w mie?cie.

Przewijaj?cy si? w trylogii w?tek formuj?cego si? dopiero chrze?cija?stwa rwnie? jest zgodny z prawd? historyczn?. Religia Chrystusa zaczyna?a w opisanym czasie odgrywa? coraz wi?ksza rol? i niepokoi?a rodowitych Rzymian, ktrzy obawiali si?, aby obca wiara nie rozpleni?a si? po imperium i nie przyczyni?a do ich zguby.

Ewangelie potwierdzaj? obecno?? kata na Golgocie, ktry mia? po?ama? golenie skaza?com, ale jego historia przedstawiona w "Gladiatorach..." - ?e zosta? wojownikiem areny, a nast?pnie doctorem trupy venatorw - jest ca?kowicie zmy?lona.

Autor przyzna?, ?e pomys? na przygody pododdzia?u rekrutw w obozie pretoria?skim powsta? w oparciu o informacje historyka Tacyta, ktry zaznaczy?, ?e w 65 r. n.e. Neron po wykryciu spisku Pizona wykorzysta? do jego zd?awienia ?wie?o powo?anych rekrutw gwardii, obawiaj?c si?, aby starzy ?o?nierze nie byli we? zamieszani. Mo?e to sugerowa? istnienie odr?bnego oddzia?u rekrutw w castra praetoria, aczkolwiek nie ma wyra?nego potwierdzenia, ?e by?o tak w rzeczywisto?ci. Jak podobny oddzia? mg? funkcjonowa? i jakie zadania wykonywa?? W ksi??kach Misi?ca mo?emy przeczyta? jedynie to, co podpowiedzia?a mu wyobra?nia.

Bardzo wa?nym motywem we wszystkich trzech powie?ciach jest przyja?? cz?owieka i psa. Rasa pot??nych molosowatych czworonogw, ktre dzisiaj znamy pod nazw? rottweilerw, wiernie s?u?y?a ludziom ju? dwa tysi?ce lat temu. Wi?cej o nich mo?na przeczyta? tutaj.