Bartłomiej Misiniec - strona autorska

A+ R A-

Rottweiler

Email Drukuj PDF

Kto rozczyta? si? w przygodach Rzymianina Proximusa, z pewno?ci? polubi? te? jego czworono?nego przyjaciela. Warto zatem wiedzie?, ?e Krotos - ktrego w powie?ciach Misi?ca dostarczy? do Luny syryjski kupiec z Antiochii, Floriusz - jest zwierz?ciem nale??cym do rasy nadal obecnej na ulicach naszych miast.

Historia rottweilerw liczy sobie bowiem dwa tysi?ce lat. I mimo ?e ich nazwa wzi??a si? od niemieckiego miasta Rottweil, po?o?onego nad jednym z dop?yww Renu, to zaczyna si? znacznie wcze?niej ni? samo jego za?o?enie. Jak pisze mi?o?nik tej rasy i zarazem mi?dzynarodowy s?dzia kynologiczny Jan Borzymowski, psy bardzo zbli?one do obecnego wzorca rasy wykorzystywane by?y przez rzymskie legiony do zaganiania byd?a, co te? wykonuj? i dzi?. Cho? tym wsp?czesnym nie zawsze si? to udaje :)

Histori? przybycia przodkw dzisiejszego rottweilera do Niemiec, niezwykle barwnie opisa? Jan Borzymowski w swej imponuj?cej monografii "Rottweiler - przyjaciel i obro?ca":

"Jest rok 74 n.e. Alpejsk? prze??cz? ci?gnie wielotysi?czna armia. L?ni? pancerze, mieni? si? wielobarwne piropusze, s?ycha? r?enie koni i ?oskot wozw bojowych. W tyle k??bi si? nieprzeliczone stado byd?a, a przy nim uwijaj? si? masywne, ciemne, krtkow?ose psy, niezmordowani i odwa?ni str?e tej wojskowej spi?arni. To jedenasta legia Klaudiusza Augusta, Claudia pia Fidelia, ci?gnie na podbj po?udniowej Germanii. Pi?kna to kraina, bogata w ?yzn? ziemi?. Jeszcze jedna prowincja powi?kszy chwa?? ?wi?tej Romy. Idealne wprost miejsce, aby na wysokim brzegu Neckaru roz?o?y? obz i da? wytchn?? utrudzonym ludziom, koniom i psom. Te ostatnie znw b?d? nieodzowne, by strzec byd?a na rozleg?ych pastwiskach. Arae Flaviae, tak b?dzie zwa? si? ten obz, na cze?? kolejnego w?adcy, cesarza Flawiusza Wespazjana! Ave Caesar!".

Arae Flaviae, z ktrego rzymskie legiony wycofa?y si? w 260 r. n.e. - pozostawiaj?c po sobie m.in. psy - to w?a?nie dzisiejsze Rottweil, ktrego nazwa powsta?a w wyniku wykopalisk archeologicznych z 700 r. n.e. Odkopano wwczas fragmenty mozaiki, jaka zdobi?a tamtejsz? rzymsk? will?. "Rote will" - czerwona p?ytka, da?a nazw? miastu, a w konsekwencji tak?e psom hodowanym w tym rejonie od lat.