Bartłomiej Misiniec - strona autorska

A+ R A-

Nowa ksi??ka prof. Stanis?awa Stabry?y

Email Drukuj PDF

Stanis?aw Stabry?a, znakomity wyk?adowca i profesor filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiello?skiego, autor kilkuset prac naukowych, popularnonaukowych i literackich, w tym monumentalnej "Historii literatury staro?ytnej Grecji i Rzymu", zrealizowa? w 2012 roku kolejny projekt badawczy po?wi?cony recepcji kultury antycznej we wsp?czesnej literaturze polskiej.

Publikacja wydana tak?e w formie e-booka zosta?a podzielona na trzy cz??ci, omawiaj?ce kolejno: powie?? biograficzn? Jacka Hajduka "Pliniusz M?odszy", nast?pnie inspiracje antyczne w poezji Wis?awy Szymborskiej i wreszcie z?o?on? z trzech cz??ci powie?? cykliczn? Bart?omieja Misi?ca. Ca?o?? dost?pna jest pod wskazanym odno?nikiem [KLIK], poni?ej przeczyta? mo?na kilka fragmentw obszernego opracowania:

"Fabu?a trylogii Misi?ca sk?ada si? z olbrzymiej ilo?ci motyww i w?tkw, ktre w sumie tworz? niezwykle barwny obraz cesarskiego Rzymu. Oglnie bior?c, obraz ten w swoich zasadniczych zarysach jest zgodny z historyczn? wizj? Rzymu czasw Klaudiusza i Nerona stworzon? g?wnie na podstawie dzie? historykw rzymskich, Tacyta, Swetoniusza, Kasjusza Diona, dzie? literackich i r?nego rodzaju dokumentw z tamtej epoki. Nale?y zaznaczy?, ?e m?odziutki autor, ktry z pewno?ci? nie odby? studiw w zakresie historii staro?ytnej czy innych nauk o antyku, zdo?a? ca?kiem poprawnie przedstawi? wizerunek Rzymu tamtych czasw. [...]

Bez w?tpienia Misiniec skonstruowa? rol? g?wnego bohatera jako posta? niezwyk?? nie tylko w sensie osobowym, ale tak?e ze wzgl?du na r?ne okoliczno?ci, jakie okre?li?y jej los. Jedn? z najwa?niejszych zalet Proximusa jest jego wierno?? wobec przyjaci?, ktrzy zreszt? nie zawsze na ni? zas?ugiwali swoim post?powaniem. Jako ?o?nierz i pretorianin jest absolutnie lojalny zarwno w stosunku do towarzyszy broni, jak i prze?o?onych, w tym tak?e do samego Nerona, ktrego wybryki, szale?stwa i wyst?pki budzi?y w nim sprzeciw i odraz? [...]

Warto podkre?li?, ?e w?tek mi?osny w trylogii Misi?ca zosta? umiej?tnie i dyskretnie wpleciony w akcj? powie?ci, ?aden jego epizod nie razi sztuczno?ci? czy przesad?, co cz?sto przytrafia si? autorom wsp?czesnych powie?ci przygodowo-historycznych. Ta subtelnie zarysowana w kolejnych cz??ciach trylogii historia mi?o?ci pretorianina i pi?knej crki trybuna, wolna od nadmiernego erotyzmu i jakichkolwiek drastycznych scen, stanowi jeden z najwi?kszych walorw tej powie?ci. Przedstawiaj?c rozwj uczucia dwojga m?odych autor wykaza? nie tylko znajomo?? psychologii, ale co wa?niejsze, umiar, pow?ci?gliwo?? i dobry smak".


Inne ksi??ki profesora Stabry?y:www.stabryla.pl